×

КАК РАБОТИМ НИЕ В 3 СТЪПКИ

1 Кандидатствате.
2 Подписвате договор.
3 Получавате Вашите ПАРИ.

Ако имате проблеми, моля свържете се с нас на contacts@financecenter.bg или позвънете на 0700 33 909. Благодарим Ви!

РАБОТНО ВРЕМЕ

Пон-Пет 9:00-18:00ч.
Съб-Нед - Почивни дни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Финансцентър”ЕООД е със седалище в гр.София и адрес на управление : гр. София, бул. „Гоце Делчев“ 103, офис 3. В Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано с ЕИК 201099699. Дружеството е регистрирано в Регистъра на финансовите институции на БНБ. Като финансова институция и собственик на сайта https://www.financecenter.bg , „Финансцентър“ декларира, че всички лични данни (наричани по-нататък „данни“) се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.
Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова в тази Политика за обработка на личните данни („Политика“) обръщаме необходимото внимание на личните данни и тяхната защита и бихме искали да ви информираме за това, какви ваши лични данни събираме, по какъв начин ги ползваме след това, в какъв срок и какви са вашите права във връзка с това.
1. Принципи за защита на личните Ви данни
• Законосъобразност и прозрачност
Обработваме вашите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин с цел да спазим задълженията си, когато предоставяме нашите услуги, с ваше съгласие, когато това е необходимо, с цел легитимно осъществяване на дейността ни – изпълнение на нормативни изисквания и съобразно законния интерес на „Финансцентър“ или с друга законосъобразна цел.
• Право на информиран избор
Винаги предварително предоставяме точна информация за типа лични данни, които събираме от вас, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме като даваме право на избор за тяхното предоставяне.
• Достъп до данните
Предоставяме ви разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на отнасящите се до вас лични данни.
• Ограничение на целите
Използваме вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.
• Сигурност на данните
За да защитим вашите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към вас задължения.
1. Лични данни и тяхната обработка
1.1. Категории на личните данни
В преддоговорните и договорни отношения с вас ние обработваме лични данни, които са легитимно определени и необходими за сключването на договор с вас, данни, които ни предоставяте с ваше съгласие и по ваша преценка и данни от трети лица, получени с ваше съгласието или на друго правно основание .
Обработваме също следните лични данни:
• Данни за комуникация между „Финансцентър” и клиента;
• Записи от видеонаблюдение на офисите на „Финансцентър”

1.2. Цели за обработката на личните данни:
• Ние обработваме вашите лични данни, изцяло с цел изпълнение на ваше искане или договорно и законово задължение . Конкретно тук са включени:
• Изпълнение на законово задължение. С оглед дейността на „Финансцентър” е необходима точна идентификация, което налага да бъдат обработвани данните по документ за самоличност.
• Легитимен интерес. Когато подавате искане за сключване на договор ние имаме легитимен интерес да проучим вашите възможности и вероятните условия във връзка със сключването на договор .
• Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща или под друга форма, за да ви припомним, че имате непогасена вноска, да ви информираме за актуалното състояние на вашия/те договор/и, да отговорим на ваши запитвания, искания, възражения или за да получим от вас друга информация във връзка с вашите лични данни.
• Записи от видеонаблюдение. В своите офиси Финансцентър разполага с камери с цел защита на законните интереси на финансовата институция. Пространствата, където са разположени камерите, са винаги означени с предупреждение.
1.3. Предоставяне на личните данни на трети страни
Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само когато е необходимо в рамките на изпълнение на договора за кредит /потребителски, ипотечен/, в изпълнение на законоустановени задължения, въз основа на законен интерес или ако предварително сте дали съгласие за това:
• на държавни органи и институции (напр. Българска народна банка, полиция, съдилища);
• на партньори на Финансцентър, във връзка със сключването и изпълнението на договорите ;
• на други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни;
• на трети страни, във връзка със сключени договори и техни легитимни интереси, съдебни изпълнители с цел събиране на вземания или сключване на различни договори и споразумения с вас;
Ако третите страни използват данните в рамките на техния законен интерес, „Финансцентър” не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от политиката за обработката на личните данни на съответните лица.

2. Защита на личните данни и срок на обработка
2.1. Защита на личните данни
• Вашите лични данни се обработват ръчно или по електронен път. Постъпващи чрез сайта ни данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
• От нашите партньори ние изискваме да докажат, че са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни в съответствие със закона.
2.2. Срок на обработка
Вашите лични данни обработваме и съхраняваме:
• за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за кредит, т.е. за срока на договора и до погасяване на всички задължения по него;
• 5 година след изпълнение на договора с цел разрешаване на потенциални спорове;
• за времето, през което Финансцентър като администратор е задължен да ги съхранява според нормативните изисквания за счетоводните документи, (за период от 10 години от издаването им);
• Съгласието за маркетинговите предложения е валидно в срок до 4 години или до оттегляне;
• Записите от видеонаблюдение на офисите на Финансцентър се обработват за максимален срок от 90 дни от деня на придобития запис от видеонаблюдение.
В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададено от законовите изисквания в областта на защита на личните данни.

3. Права на субектите, предоставящи данни
• Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.
• В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със законовите условия за защита на личните данни, можете да поискате обяснение, да изисквате отстраняване на възникналото несъответствие, можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или тяхното блокиране.
• Също така, вие имате право по всяко време да се обърнете със молба, запитване към „Финансцентър” или към Комисията за защита на личните данни.
• По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на „Финансцентър” за изпълнение на законови задължения (напр. изпълнение по вече сключен договор) или за защита на собствените легитимни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че същите не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.
6. Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:
гр. София, бул. „Гоце Делчев“ №103, офис 3;
ел. поща : contacts@financecenter.com.
Тел.: 0700 33 909;

ДЕКЛАРАЦИЯ
• Запознах се с Политиката за обработване и защита на лични данни на „Финансцентър” ЕООД, ЕИК 201099699, с адрес на управление гр. София, бул. „Гоце Делчев“ 103, офис 3, предоставена ми преди събиране и обработване на мои лични данни.

• Уведомен/а съм за целите, за които се обработват личните ми данни и правното основание, въз основа на което това се прави от „Финансцентър” ЕООД, възможните получатели на личните ми данни, срока, за който ще се съхраняват, правата ми свързани със свободен достъп до обработваните мои лични данни, коригиране или изтриване, ограничаване на обработването, правото на възражение срещу обработването и жалба до Комисията за защита на личните данни.

• Уведомен/а съм за необходимостта от обработка на личните ми данни за сключване на договор и неговото изпълнение, легитимния интерес на „Финансцентър”ЕООД и възложените му от закона задължения, договорния характер на предоставяне на личните данни и тяхното обработване.

• Съгласен/а съм „Финансцентър”ЕООД да обработва личните ми данни, предоставени от мен или по мое искане получени от трети лица, за целите на изпълнение на преддоговорните и договорните ни отношения и свързаните с тях законови изисквания.

ПРЕПОРЪЧАЙ И СПЕЧЕЛИ

Препоръчай на приятел и спечели 20 лева.

Нагоре